www.NSOZ.sk
(zdroj)


10981
109823.   Pri veciach, ktoré sa majú uviesť do prevádzky, začína plynúť doba podľa ods. 1 a 2 od uvedenia veci do prevádzky, ak ho kupujúci objednal v dostatočnom predstihu potrebnom na splnenie povinnosti predávajúceho podľa § 68 ods. 1 a ak na uvedenie veci do prevádzky poskytol potrebnú súčinnosť.
10986
§ 77
Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame, v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, je uplatnenie práv z nesplnenia predávajúceho viazané na túto dobu.
10990
má názor:  

§ 78
109911.   Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu záruku za akosť.
109922.   Vyhlásenie o záruke musí mať písomnú formu a predávajúci v ňom popri záručnej dobe uvedie rozsah záruky a podmienky jej uplatnenia, ďalej svoje meno, sídlo, prípadne ďalšie údaje, potrebné na jeho identifikáciu.
109953.   Písomnú formu vyhlásenia o záruke môže nahradiť doklad o kúpe veci alebo jeho zachytenie na nosiči, ktorý má k dispozícii kupujúci a ku ktorému má prístup, ak obsahujú údaje podľa ods. 2.
109984.   Práva z vadného plneniai, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.