www.NSOZ.sk
(zdroj)


10986
§ 77
Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame, v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, je uplatnenie práv z nesplnenia predávajúceho viazané na túto dobu.
10990
§ 78
109911.   Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu záruku za akosť.
109922.   Vyhlásenie o záruke musí mať písomnú formu a predávajúci v ňom popri záručnej dobe uvedie rozsah záruky a podmienky jej uplatnenia, ďalej svoje meno, sídlo, prípadne ďalšie údaje, potrebné na jeho identifikáciu.
10995
má názor:  

3.   Písomnú formu vyhlásenia o záruke môže nahradiť doklad o kúpe veci alebo jeho zachytenie na nosiči, ktorý má k dispozícii kupujúci a ku ktorému má prístup, ak obsahujú údaje podľa ods. 2.
109984.   Práva z vadného plneniai, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
11000 Prostriedky nápravy pre nesplnenie
11001
§ 79
110021.   Kupujúci má právo požadovať nápravu vadného plnenia a to buď formou bezplatnej opravy alebo výmeny veci, prípadne jej súčasti, ibaže by bola zvolená forma nápravy nemožná alebo neprimeraná.