www.NSOZ.sk
(zdroj)


109911.   Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu záruku za akosť.
109922.   Vyhlásenie o záruke musí mať písomnú formu a predávajúci v ňom popri záručnej dobe uvedie rozsah záruky a podmienky jej uplatnenia, ďalej svoje meno, sídlo, prípadne ďalšie údaje, potrebné na jeho identifikáciu.
109953.   Písomnú formu vyhlásenia o záruke môže nahradiť doklad o kúpe veci alebo jeho zachytenie na nosiči, ktorý má k dispozícii kupujúci a ku ktorému má prístup, ak obsahujú údaje podľa ods. 2.
109984.   Práva z vadného plneniai, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
11000
má názor:  

Prostriedky nápravy pre nesplnenie
11001
§ 79
110021.   Kupujúci má právo požadovať nápravu vadného plnenia a to buď formou bezplatnej opravy alebo výmeny veci, prípadne jej súčasti, ibaže by bola zvolená forma nápravy nemožná alebo neprimeraná.
110052.   Náprava požadovaná kupujúcim podľa odseku 1 sa považuje za neprimeranú, ak hrozí, že v porovnaní s alternatívnou nápravou uvedenou v odseku 1 vzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na:
11008a)   hodnotu tovaru v prípade, ak by nesúlad neexistoval,
11009b)   závažnosť nesúladu a