www.NSOZ.sk
(zdroj)


11046 na obdobné plnenie, vrátane náhrady nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady kupujúcim. To neplatí, ak sa predávajúci tohto práva vzdal.
110482.   Na práva predávajúceho voči osobe, ktorá mu vec dodala podľa ods. 1 sa primerane použijú ustanovenia § 76 ods. 1, pričom lehota tam určená plynie od doby prevzatia veci kupujúcim.
110503.   Ustanovenia ods. 1 a 2 sa nepoužijú, ak vady veci mohol predávajúci zistiť pri včasnej
11052
11053
11054 prehliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou.
11055
má názor:  

4. pododdiel
Kúpa podniku
§ 85
110581.   Zmluvou o kúpe podniku kupujúci nadobúda všetko, čo k podniku ako celku patrí (ďalej „podnik“), za čo sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
110602.   O kúpu podniku pôjde aj v prípade, ak zmluvné strany vylúčia z kúpy konkrétnu položku, ak tým celok nestratí povahu podniku.
110623.   Zmluva musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán musia byť osvedčené.
11063
§ 86
110641.   K prevodu vecí, práv a iných majetkových hodnôt patriacich k podniku dochádza zápisom