www.NSOZ.sk
(zdroj)


1100 ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Zápis do verejného registra sa uskutoční k tomu istému dňu.
1102
1103
§ 93
1105
Zmena právnej formy právnickej osoby
1107 Právnická osoba môže zmeniť právnu formu na inú právnickú osobu iba v prípade, ak to zákon umožňuje.
1109
má názor:  

1110
1111
1112
Likvidácia právnickej osoby
§ 94
(1) Ak celé imanie právnickej osoby neprešlo jej zrušením na právneho nástupcu, vykoná sa jej likvidácia, ibaže zákon ustanovuje inak.
1116 (2) Právnická osoba vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa názov právnickej osoby s dodatkom „v likvidácii“.
1118