www.NSOZ.sk
(zdroj)


11084
11085
§ 28 Zákonníka práce
11087
11088
11089
§ 89
110901.   Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, nadobúda kupujúci aj právo používať obchodné meno spojené s prevádzaným podnikom, ibaže by to bolo v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby.
11093
má názor:  

2.   Ak sa podnik prevádza medzi fyzickými osobami, môže kupujúci používať obchodné meno predávajúceho iba v prípade, ak to pripúšťa zmluva, avšak len s dodatkom označujúcim nástupníctvo predávajúceho v podnikaní.
11096
§ 90
110971.   Na kupujúceho sa kúpou podniku prevádzajú všetky pohľadávky a dlhy predávajúceho, ktoré patri k podniku, z dlhov však nadobúda len tie, o ktorých existencii vedel, alebo ktoré mohol pri rozumnej úvahe predpokladať.
111002.   Na prevod pohľadávok sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky.
111013.   Pri prevode dlhov sa nevyžaduje súhlas veriteľa, ak však veriteľ s prevodom dlhu nesúhlasil, ručí predávajúci za splnenie prevedeného dlhu kupujúcim. K zániku ručenia nedochádza