www.NSOZ.sk
(zdroj)


11091 spojené s prevádzaným podnikom, ibaže by to bolo v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby.
110932.   Ak sa podnik prevádza medzi fyzickými osobami, môže kupujúci používať obchodné meno predávajúceho iba v prípade, ak to pripúšťa zmluva, avšak len s dodatkom označujúcim nástupníctvo predávajúceho v podnikaní.
11096
§ 90
110971.   Na kupujúceho sa kúpou podniku prevádzajú všetky pohľadávky a dlhy predávajúceho, ktoré patri k podniku, z dlhov však nadobúda len tie, o ktorých existencii vedel, alebo ktoré mohol pri rozumnej úvahe predpokladať.
11100
má názor:  

2.   Na prevod pohľadávok sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky.
111013.   Pri prevode dlhov sa nevyžaduje súhlas veriteľa, ak však veriteľ s prevodom dlhu nesúhlasil, ručí predávajúci za splnenie prevedeného dlhu kupujúcim. K zániku ručenia nedochádza ani pri následnom predaji podniku, ak dlh, zabezpečený ručením, ďalej trvá.
11104
§ 91
Ak sa kúpou podniku podstatne zhorší vymáhateľnosť pohľadávky veriteľa, môže sa veriteľ predávajúceho domáhať podaním odporu na súde do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o kúpe podniku dozvedel, najneskôr však do dvoch rokov od nadobudnutia podniku kupujúcim, aby súd rozhodol, že prevod podniku je voči nemu neúčinný. To neplatí, ak veriteľ s prevodom dlhu súhlasil.