www.NSOZ.sk
(zdroj)


1187 vymenuje likvidátora, a to na návrh člena bývalého štatutárneho orgánu zaniknutej právnickej osoby, jej likvidátora, veriteľa dlžníka, osoby, ktorá mala právo na likvidačný zostatok alebo inej osoby, ktorá osvedčí právny záujem.
1190 (2) Od obnovenia sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla a neuspokojené pohľadávky jej veriteľov sa obnovia. Počas doby, po ktorú bola právnická osoba vymazaná z registra, premlčacia doba pre práva veriteľov voči právnickej osobe spočíva.
1193 (3) Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na už ukončenú likvidáciu. Ak však zistený ďalší majetok nestačí na uspokojenie veriteľov, musí byť podiel na likvidačnom zostatku, ktorý nebol prijatý dobromyseľne, vrátený.
1196
má názor:  

(4) Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii.
1197
1198
Druhý oddiel: Združenie osôb
§ 99
1201
Základné ustanovenie
1203 (1) Najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov alebo právnickou osobou, môžu založiť na dosiahnutie spoločného cieľa združenie osôb (ďalej len „združenie“).