www.NSOZ.sk
(zdroj)


1199
§ 99
1201
Základné ustanovenie
1203 (1) Najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov alebo právnickou osobou, môžu založiť na dosiahnutie spoločného cieľa združenie osôb (ďalej len „združenie“).
1206 (2) Zákon ustanoví, kedy môže združenie založiť jedna osoba.
1207
1208
má názor:  

§ 100
1210
Založenie združenia
1212 Združenie sa zakladá zakladateľskou zmluvou alebo schválením stanov. O založení združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi sa spíše zápisnica, ktorá musí mať všetky náležitosti zakladateľskej listiny a musí obsahovať aj podpisy zakladajúcich členov.
1215
1216
§ 101