www.NSOZ.sk
(zdroj)


1217
1218
Stanovy združenia
1220 Stanovy združenia upravia najmä vznik, zánik a podmienky členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a ich pôsobnosť, spôsob zrušenia združenia a naloženia s jeho likvidačným zostatkom. Stanovy určia aj spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú. Ak stanovy neurčia inak, o zmene stanov rozhoduje nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
1225
1226
má názor:  

1227
1228
§ 102
1230
Vznik združenia
1232 (1) Združenie ako právnická osoba vzniká zápisom do verejného registra, ibaže zákon ustanoví inak.
1234 (2) Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov vzniká dňom nasledujúcim potom, keď bol príslušnému orgánu doručený návrh na jej zápis.