www.NSOZ.sk
(zdroj)


1221 členov, orgány združenia a ich pôsobnosť, spôsob zrušenia združenia a naloženia s jeho likvidačným zostatkom. Stanovy určia aj spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú. Ak stanovy neurčia inak, o zmene stanov rozhoduje nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
1225
1226
1227
1228
§ 102
1230
má názor:  

Vznik združenia
1232 (1) Združenie ako právnická osoba vzniká zápisom do verejného registra, ibaže zákon ustanoví inak.
1234 (2) Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov vzniká dňom nasledujúcim potom, keď bol príslušnému orgánu doručený návrh na jej zápis.
1236
1237
§ 103
1239
Zápis do verejného registra