www.NSOZ.sk
(zdroj)


1227
1228
§ 102
1230
Vznik združenia
1232 (1) Združenie ako právnická osoba vzniká zápisom do verejného registra, ibaže zákon ustanoví inak.
1234 (2) Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov vzniká dňom nasledujúcim potom, keď bol príslušnému orgánu doručený návrh na jej zápis.
1236
má názor:  

1237
§ 103
1239
Zápis do verejného registra
1241 (1) Do verejného registra sa zapisuje názov a sídlo združenia, predmet jeho činnosti, orgány združenia a osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu združenia.
1243 (2) K návrhu na zápis do verejného registra sa prikladá zakladateľská zmluva alebo zápisnica o ustanovujúcej členskej schôdzi spolu so stanovami.
1245