www.NSOZ.sk
(zdroj)


1241 (1) Do verejného registra sa zapisuje názov a sídlo združenia, predmet jeho činnosti, orgány združenia a osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu združenia.
1243 (2) K návrhu na zápis do verejného registra sa prikladá zakladateľská zmluva alebo zápisnica o ustanovujúcej členskej schôdzi spolu so stanovami.
1245
1246
§ 104
1248
Názov združenia
1250
má názor:  

Názov združenia musí obsahovať označenie „združenie“.
1251
1252
§ 105
1254
Nedovolené združenia
1256 (1) Nie sú dovolené združenia
1257a)   ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z