www.NSOZ.sk
(zdroj)


1248
Názov združenia
1250 Názov združenia musí obsahovať označenie „združenie“.
1251
1252
§ 105
1254
Nedovolené združenia
1256 (1) Nie sú dovolené združenia
1257
má názor:  

a)   ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony;
1261b)   ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi;
1263c)   ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú zbrane na športové účely a
1265d)   ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ibaže ide o vedľajšiu činnosť za účelom napĺňania cieľov združenia.