www.NSOZ.sk
(zdroj)


1268 o jeho rozpustení.
1269
1270
§ 106
1272
Použitie výnosov združenia
1274 Výnosy z činnosti združenia sa môžu použiť len na činnosť združenia vrátane správy združenia, ibaže zákon ustanoví inak.
1276
1277
má názor:  

1278
1279
§ 107
1281
Orgány združenia
1283 (1)   Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Rozhoduje najmä o voľbe členov
1285 orgánov združenia a o jeho likvidátorovi, o zmenách zakladateľskej listiny a stanov, schvaľuje výročnú správu a rozpočet združenia a rozhoduje o zrušení združenia. Každý