www.NSOZ.sk
(zdroj)


1289
1290 má mať štatutárny orgán viac členov, je ním správna rada (predsedníctvo?). Štatutárny orgán riadi činnosť združenia.
1292
1293
§ 108
1295
Členstvo v združení
1297 (1)  Členstvo je viazané na osobu člena a neprechádza na jeho právnych nástupcov.
1298
má názor:  

(2)  Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.
1299 (3)  Členstvo v združení možno viazať aj na určitý členský príspevok.
1300 (4)  Členstvo v združení môže byť podmienené spoluvlastníctvom alebo iným vzťahom k určitej veci alebo na taký vzťah viazané. Ak je členstvo v združení viazané na vzťah k veci, môže vzniknúť alebo zaniknúť len vznikom alebo zánikom tohto vzťahu a prevedené iba spolu s predmetom tohto vzťahu.
1304
1305
§ 109
1307
Práva a povinnosti člena združenia