www.NSOZ.sk
(zdroj)


1296
1297 (1)  Členstvo je viazané na osobu člena a neprechádza na jeho právnych nástupcov.
1298 (2)  Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.
1299 (3)  Členstvo v združení možno viazať aj na určitý členský príspevok.
1300 (4)  Členstvo v združení môže byť podmienené spoluvlastníctvom alebo iným vzťahom k určitej veci alebo na taký vzťah viazané. Ak je členstvo v združení viazané na vzťah k veci, môže vzniknúť alebo zaniknúť len vznikom alebo zánikom tohto vzťahu a prevedené iba spolu s predmetom tohto vzťahu.
1304
1305
má názor:  

§ 109
1307
Práva a povinnosti člena združenia
1309 (5)  Člen združenia má právo podieľať sa na činnosti združenia a jeho orgánov. Môže najmä požadovať od členov orgánov informácie, súvisiace s činnosťou združenia.
1311 (6)  Člen združenia je povinný nepoškodzovať záujmy združenia a dodržiavať jeho vnútorné predpisy.
1313 (7)  Združenie nesmie žiadneho člena bezdôvodne zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
1314