www.NSOZ.sk
(zdroj)


1300 (4)  Členstvo v združení môže byť podmienené spoluvlastníctvom alebo iným vzťahom k určitej veci alebo na taký vzťah viazané. Ak je členstvo v združení viazané na vzťah k veci, môže vzniknúť alebo zaniknúť len vznikom alebo zánikom tohto vzťahu a prevedené iba spolu s predmetom tohto vzťahu.
1304
1305
§ 109
1307
Práva a povinnosti člena združenia
1309
má názor:  

(5)  Člen združenia má právo podieľať sa na činnosti združenia a jeho orgánov. Môže najmä požadovať od členov orgánov informácie, súvisiace s činnosťou združenia.
1311 (6)  Člen združenia je povinný nepoškodzovať záujmy združenia a dodržiavať jeho vnútorné predpisy.
1313 (7)  Združenie nesmie žiadneho člena bezdôvodne zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
1314
1315
Prostriedky ochrany člena združenia
§ 110
1318
Neprihliadnutie na hlas člena združenia