www.NSOZ.sk
(zdroj)


1304
1305
§ 109
1307
Práva a povinnosti člena združenia
1309 (5)  Člen združenia má právo podieľať sa na činnosti združenia a jeho orgánov. Môže najmä požadovať od členov orgánov informácie, súvisiace s činnosťou združenia.
1311 (6)  Člen združenia je povinný nepoškodzovať záujmy združenia a dodržiavať jeho vnútorné predpisy.
1313
má názor:  

(7)  Združenie nesmie žiadneho člena bezdôvodne zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
1314
1315
Prostriedky ochrany člena združenia
§ 110
1318
Neprihliadnutie na hlas člena združenia
1320 Ak člen združenia zneužije hlasovacie právo k škode združenia alebo ostatných členov, môže sa združenie, alebo iný jeho člen do troch mesiacov od zneužitia hlasovacieho práva domáhať, aby súd rozhodol, že sa k hlasu tohto člena v tomto prípade neprihliada.