www.NSOZ.sk
(zdroj)


1314
1315
Prostriedky ochrany člena združenia
§ 110
1318
Neprihliadnutie na hlas člena združenia
1320 Ak člen združenia zneužije hlasovacie právo k škode združenia alebo ostatných členov, môže sa združenie, alebo iný jeho člen do troch mesiacov od zneužitia hlasovacieho práva domáhať, aby súd rozhodol, že sa k hlasu tohto člena v tomto prípade neprihliada.
1323
má názor:  

1324
§ 111
1326
Neplatnosť rozhodnutí orgánov združenia
1328
1329
1330 (1)  Na rozhodnutie orgánu, ktoré zjavne porušuje dobré mravy sa neprihliada. Rovnaké platí, ak účel zákona, ktorý rozhodnutie orgánu porušuje, vyžaduje, aby rozhodnutie nemalo účinky napriek márnemu uplynutiu lehoty na určenie jeho neplatnosti.