www.NSOZ.sk
(zdroj)


1344
1345
§ 112
1347
Mimosúdne riešenie sporov
1349 (1)   Stanovy môžu určiť, ktorý orgán mimosúdneho riešenia sporov rozhodne spory vyplývajúce z vnútorných pomerov združenia. Ak nie je spor vyriešený týmto orgánom do šiestich mesiacov, môže sa dotknutá osoba obrátiť na súd, ibaže by orgánom mimosúdneho riešenia sporov bol rozhodcovský súd v zmysle osobitných predpisov.
1353
má názor:  

(2)   Stanovy môžu určiť určia spôsob obsadzovania členov orgánu na mimosúdne riešenie sporov v zmysle ods. 1, pričom musí byť zabezpečená ich nestrannosť a nezaujatosť ako aj právo účastníkov na prístup k tomuto orgánu.
1356
1357
§ 113
1359
Uplatňovanie si nárokov
1361 (1)  Členská schôdza môže určiť zástupcu združenia, ktorý uplatní v mene združenia nároky združenia voči jeho členom alebo členom jeho orgánov. Za týmto účelom môže byť