www.NSOZ.sk
(zdroj)


1350 vyplývajúce z vnútorných pomerov združenia. Ak nie je spor vyriešený týmto orgánom do šiestich mesiacov, môže sa dotknutá osoba obrátiť na súd, ibaže by orgánom mimosúdneho riešenia sporov bol rozhodcovský súd v zmysle osobitných predpisov.
1353 (2)   Stanovy môžu určiť určia spôsob obsadzovania členov orgánu na mimosúdne riešenie sporov v zmysle ods. 1, pričom musí byť zabezpečená ich nestrannosť a nezaujatosť ako aj právo účastníkov na prístup k tomuto orgánu.
1356
1357
§ 113
1359
má názor:  

Uplatňovanie si nárokov
1361 (1)  Členská schôdza môže určiť zástupcu združenia, ktorý uplatní v mene združenia nároky združenia voči jeho členom alebo členom jeho orgánov. Za týmto účelom môže byť členská schôdza zvolaná aj dozorným orgánom združenia, ak je ustanovený.
1364 (2)  V prípade, ak členská schôdza odmietne určiť zástupcu alebo sa odmietne s otázkou zaoberať, môže minimálne desatina členov uplatniť tento nárok tak, že určí zástupcu, ktorý nárok uplatní v mene združenia a na jeho účet. V prípade neúspechu sú členovia združenia povinní spoločne hradiť trovy konania.
1368