www.NSOZ.sk
(zdroj)


1355 aj právo účastníkov na prístup k tomuto orgánu.
1356
1357
§ 113
1359
Uplatňovanie si nárokov
1361 (1)  Členská schôdza môže určiť zástupcu združenia, ktorý uplatní v mene združenia nároky združenia voči jeho členom alebo členom jeho orgánov. Za týmto účelom môže byť členská schôdza zvolaná aj dozorným orgánom združenia, ak je ustanovený.
1364
má názor:  

(2)  V prípade, ak členská schôdza odmietne určiť zástupcu alebo sa odmietne s otázkou zaoberať, môže minimálne desatina členov uplatniť tento nárok tak, že určí zástupcu, ktorý nárok uplatní v mene združenia a na jeho účet. V prípade neúspechu sú členovia združenia povinní spoločne hradiť trovy konania.
1368
1369
1370
1371
Tretí oddiel: Účelové združenie majetku
Prvý pododdiel: Nadácie
§ 114