www.NSOZ.sk
(zdroj)


1361 (1)  Členská schôdza môže určiť zástupcu združenia, ktorý uplatní v mene združenia nároky združenia voči jeho členom alebo členom jeho orgánov. Za týmto účelom môže byť členská schôdza zvolaná aj dozorným orgánom združenia, ak je ustanovený.
1364 (2)  V prípade, ak členská schôdza odmietne určiť zástupcu alebo sa odmietne s otázkou zaoberať, môže minimálne desatina členov uplatniť tento nárok tak, že určí zástupcu, ktorý nárok uplatní v mene združenia a na jeho účet. V prípade neúspechu sú členovia združenia povinní spoločne hradiť trovy konania.
1368
1369
1370
má názor:  

1371
Tretí oddiel: Účelové združenie majetku
Prvý pododdiel: Nadácie
§ 114
1375
Všeobecné ustanovenie
1377 (1)  Nadácia je účelové združenie majetku, ktoré sa zriaďuje ako právnická osoba jednostranným úkonom zakladateľa (nadačná listina). Zakladateľ venuje nadácii určitý nadační majetok a určí priamo navonok zameraný a určený účel nadácie