www.NSOZ.sk
(zdroj)


1366 ktorý nárok uplatní v mene združenia a na jeho účet. V prípade neúspechu sú členovia združenia povinní spoločne hradiť trovy konania.
1368
1369
1370
1371
Tretí oddiel: Účelové združenie majetku
Prvý pododdiel: Nadácie
§ 114
1375
má názor:  

Všeobecné ustanovenie
1377 (1)  Nadácia je účelové združenie majetku, ktoré sa zriaďuje ako právnická osoba jednostranným úkonom zakladateľa (nadačná listina). Zakladateľ venuje nadácii určitý nadační majetok a určí priamo navonok zameraný a určený účel nadácie a príjemcu jej plnení (beneficiár).
1381 (2)  Účel nadácie môže byť verejnoprospešný alebo súkromný.
1382 (3)  Verejnoprospešná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne verejne prospešnému účelu.
1384 (4)  Súkromná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne