www.NSOZ.sk
(zdroj)


1373
§ 114
1375
Všeobecné ustanovenie
1377 (1)  Nadácia je účelové združenie majetku, ktoré sa zriaďuje ako právnická osoba jednostranným úkonom zakladateľa (nadačná listina). Zakladateľ venuje nadácii určitý nadační majetok a určí priamo navonok zameraný a určený účel nadácie a príjemcu jej plnení (beneficiár).
1381 (2)  Účel nadácie môže byť verejnoprospešný alebo súkromný.
1382
má názor:  

(3)  Verejnoprospešná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne verejne prospešnému účelu.
1384 (4)  Súkromná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne súkromnému účelu alebo vlastným potrebám zakladateľa. Súkromné nadácie sú najmä:
1387a)   rodinné nadácie, ktorých majetok slúži výhradne k úhrade nákladov na výchovu či vzdelávanie, vybavenie alebo podporu členov jednej alebo viacerých rodín alebo k podobným rodinným záujmom,
1390b)   zmiešané rodinné nadácie, ktoré sledujú prevažne účel rodinných nadácií, k tomu ale doplnkovo slúžia aj verejnoprospešnému alebo inému súkromnému účelu.