www.NSOZ.sk
(zdroj)


1381 (2)  Účel nadácie môže byť verejnoprospešný alebo súkromný.
1382 (3)  Verejnoprospešná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne verejne prospešnému účelu.
1384 (4)  Súkromná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne súkromnému účelu alebo vlastným potrebám zakladateľa. Súkromné nadácie sú najmä:
1387a)   rodinné nadácie, ktorých majetok slúži výhradne k úhrade nákladov na výchovu či vzdelávanie, vybavenie alebo podporu členov jednej alebo viacerých rodín alebo k podobným rodinným záujmom,
1390
má názor:  

b)   zmiešané rodinné nadácie, ktoré sledujú prevažne účel rodinných nadácií, k tomu ale doplnkovo slúžia aj verejnoprospešnému alebo inému súkromnému účelu.
1392 (5)  Prevažujúci účel nadácie sa posudzuje podľa pomeru plnení slúžiacich k súkromnému a k verejnoprospešnému účelu. Ak nie je určiteľné, že nadácia v určitom období úplne alebo prevažne slúžila súkromnému účelu, považuje sa za verejne prospešnú nadáciu.
1395
1396
§ 115
1398
Názov nadácie