www.NSOZ.sk
(zdroj)


1389 alebo k podobným rodinným záujmom,
1390b)   zmiešané rodinné nadácie, ktoré sledujú prevažne účel rodinných nadácií, k tomu ale doplnkovo slúžia aj verejnoprospešnému alebo inému súkromnému účelu.
1392 (5)  Prevažujúci účel nadácie sa posudzuje podľa pomeru plnení slúžiacich k súkromnému a k verejnoprospešnému účelu. Ak nie je určiteľné, že nadácia v určitom období úplne alebo prevažne slúžila súkromnému účelu, považuje sa za verejne prospešnú nadáciu.
1395
1396
§ 115
1398
má názor:  

Názov nadácie
1400 Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“.
1401
1402
§ 116
1404
Nedovolená nadačná činnosť
1406 (1)  Nadácia môže podnikať iba, ak podnikanie slúži bezprostredne k dosiahnutiu jej verejnoprospešného cieľa alebo ak to osobitný predpis povoľuje. Nadácia so