www.NSOZ.sk
(zdroj)


1412
1413
1414 (2)  Nadácia ďalej nemôže:
1415a)   prevziať obchodné vedenie obchodnej spoločnosti alebo družstva,
1416b)   s výnimkou podľa odseku 1 veta prvá nemôže byť neobmedzene ručiacim spoločníkom obchodnej spoločnosti,
1418c)   byť tichým spoločníkom podnikateľa alebo
1419d)   použiť svoj majetok na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
1421
má názor:  

1422
Založenie a vznik nadácie
§ 117
1425
Založenie a vznik nadácie
1427 (1) Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.
1429 (2) Do vzniku nadácie konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zakladatelia spoločne alebo určený správca nadácie.