www.NSOZ.sk
(zdroj)


1416b)   s výnimkou podľa odseku 1 veta prvá nemôže byť neobmedzene ručiacim spoločníkom obchodnej spoločnosti,
1418c)   byť tichým spoločníkom podnikateľa alebo
1419d)   použiť svoj majetok na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
1421
1422
Založenie a vznik nadácie
§ 117
1425
má názor:  

Založenie a vznik nadácie
1427 (1) Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.
1429 (2) Do vzniku nadácie konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zakladatelia spoločne alebo určený správca nadácie.
1431 (3) Nadácia vzniká zápisom do verejného registra podľa osobitného predpisu.
1432 (4) Zakladateľ nadácie a jeho dedičia sa môžu dovolávať neplatnosti založenia nadácie z dôvodu nedostatku vôle zakladateľa podľa všeobecných ustanovení o nedostatkoch pri právnych úkonoch a uzatváraní zmlúv aj po zápise do registra. Rozhodnutím súdu nie sú