www.NSOZ.sk
(zdroj)


134
135
§ 15
137
Smrť človeka
139 (1)  Smrť človeka sa zisťuje prehliadkou tela mŕtveho predpísaným spôsobom a preukazuje sa vystavením verejnej listiny.
141 (2)  Ak zomrelo viac ľudí pri jednej udalosti a poradie ich smrti nemožno zistiť, platí, že všetci zomreli súčasne.
143
má názor:  

144
Vyhlásenie za mŕtveho
§ 16
(1)  Ak smrť človeka nemožno preukázať predpísanou prehliadkou mŕtveho tela, súd aj bez návrhu vyhlási za mŕtvu fyzickú osobu, ak sa jej smrť preukáže inak.
148 (2)  Za mŕtveho vyhlási súd aj človeka, ktorý je nezvestný viac ako tri roky, ak so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa stal nezvestným, možno usúdiť, že už nežije. V rozhodnutí sa určí deň, ktorý sa považuje za deň smrti.
151 (3)  Na človeka, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho, sa hľadí ako keby zomrel. Vyhlásením manžela za mŕtveho zaniká manželstvo dňom, ktorý sa považuje za deň jeho smrti