www.NSOZ.sk
(zdroj)


1431 (3) Nadácia vzniká zápisom do verejného registra podľa osobitného predpisu.
1432 (4) Zakladateľ nadácie a jeho dedičia sa môžu dovolávať neplatnosti založenia nadácie z dôvodu nedostatku vôle zakladateľa podľa všeobecných ustanovení o nedostatkoch pri právnych úkonoch a uzatváraní zmlúv aj po zápise do registra. Rozhodnutím súdu nie sú dotknuté nadačné plnenia prijaté beneficientami v dobrej viere.
1436
1437
Osoby zúčastnené na na nadácii
§ 118
1440
má názor:  

Zakladateľ
1442 (1)  Zakladateľom nadácie môže byť jeden alebo viac osôb. Nadácia založená pre prípad smrti môže mať len jedného zakladateľa.
1444 (2)  Ak je zakladateľov viac, môžu práva prislúchajúce zakladateľovi vykonávať iba všetci spoločne, ibaže nadačná listina určí inak. Ak jeden z nich zomrie, predpokladá sa, že jeho práva zanikajú.
1447 (3)  Ak nadáciu založil nepriamy zástupca určitej osoby, považuje sa za jej zakladateľa táto osoba. Nepriamy zástupca je povinný oznámiť správnej rade nadácie, na účet koho konal.