www.NSOZ.sk
(zdroj)


1435 dotknuté nadačné plnenia prijaté beneficientami v dobrej viere.
1436
1437
Osoby zúčastnené na na nadácii
§ 118
1440
Zakladateľ
1442 (1)  Zakladateľom nadácie môže byť jeden alebo viac osôb. Nadácia založená pre prípad smrti môže mať len jedného zakladateľa.
1444
má názor:  

(2)  Ak je zakladateľov viac, môžu práva prislúchajúce zakladateľovi vykonávať iba všetci spoločne, ibaže nadačná listina určí inak. Ak jeden z nich zomrie, predpokladá sa, že jeho práva zanikajú.
1447 (3)  Ak nadáciu založil nepriamy zástupca určitej osoby, považuje sa za jej zakladateľa táto osoba. Nepriamy zástupca je povinný oznámiť správnej rade nadácie, na účet koho konal.
1450
1451
§ 119
1453
Beneficient