www.NSOZ.sk
(zdroj)


1441
1442 (1)  Zakladateľom nadácie môže byť jeden alebo viac osôb. Nadácia založená pre prípad smrti môže mať len jedného zakladateľa.
1444 (2)  Ak je zakladateľov viac, môžu práva prislúchajúce zakladateľovi vykonávať iba všetci spoločne, ibaže nadačná listina určí inak. Ak jeden z nich zomrie, predpokladá sa, že jeho práva zanikajú.
1447 (3)  Ak nadáciu založil nepriamy zástupca určitej osoby, považuje sa za jej zakladateľa táto osoba. Nepriamy zástupca je povinný oznámiť správnej rade nadácie, na účet koho konal.
1450
má názor:  

1451
§ 119
1453
Beneficient
1455
1456
1457 (1)  Za príjemcu plnení zo strany nadácie (beneficient) sa považujú osoby, ktoré počas existencie nadácie alebo pri jej ukončení získali, alebo mohli získať pre seba majetkový prospech.