www.NSOZ.sk
(zdroj)


1448 táto osoba. Nepriamy zástupca je povinný oznámiť správnej rade nadácie, na účet koho konal.
1450
1451
§ 119
1453
Beneficient
1455
1456
1457
má názor:  

(1)  Za príjemcu plnení zo strany nadácie (beneficient) sa považujú osoby, ktoré počas existencie nadácie alebo pri jej ukončení získali, alebo mohli získať pre seba majetkový prospech.
1460 (2)  Beneficientom je:
1461a)   beneficient s právnym nárokom,
1462b)   beneficient, ktorého nárok vznikne v budúcnosti,
1463c)   osoba, ktorej prislúcha prospech na základe úvahy príslušného orgánu a
1464d)   posledný beneficient.
1465 (3)  Beneficient s právnym nárokom je osoba, ktorá má na základe nadačnej listiny, štatútu alebo vnútorných predpisov nadácie nárok na majetkový prospech určený