www.NSOZ.sk
(zdroj)


1464d)   posledný beneficient.
1465 (3)  Beneficient s právnym nárokom je osoba, ktorá má na základe nadačnej listiny, štatútu alebo vnútorných predpisov nadácie nárok na majetkový prospech určený alebo určiteľný čo do výšky z majetku nadácie alebo jej výnosu (nadačný príspevok).
1468 (4)  Beneficient, ktorého nárok vznikne v budúcnosti je osoba, ktorej právny nárok na majetkový prospech môže vzniknúť na základe nadačnej listiny, štatútu alebo vnútorných predpisov nadácie, ak nastane odkladací účinok podmienky, alebo dosiahnutím určitého času, najmä v prípade odpadnutia beneficienta, ktorý jej ako oprávnený v rade predchádzal.
1473
má názor:  

(5)  Osoba, ktorej prislúcha prospech na základe úvahy príslušného orgánu je osoba, ktorá patrí do okruhu beneficientov určeného zakladateľom a ktorej majetkový prospech závisí od rozhodnutia správnej rady alebo iného orgánu. Za takúto osobu sa nepovažuje ten, kto má budúci nárok na takýto prospech. Právny nárok osoby, ktorej prislúcha prospech na základe úvahy príslušného orgánu vzniká až platným rozhodnutím na to určeného orgánu o faktickom vyplatení danej osobe a zaniká prijatím tohto prospechu.
1480 (6)  Posledným beneficientom je osoba, ktorá má podľa nadačnej listiny alebo štatútu nadobudnúť likvidačný zostatok. Ak nie je posledný beneficient určený, alebo neexistuje, pripadne likvidačný zostatok štátu.