www.NSOZ.sk
(zdroj)


1492 správ o účtovníctve. Za týmto účelom má právo nahliadať do účtovných kníh
1494
1495
1496 a podkladov, robiť si kópie a kontrolovať všetky skutočnosti a pomery, či už osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Toto právo nesmie byť vykonávané v rozpore so zásadou poctivosti, zneužívané alebo inak nesmie byť vykonávané v rozpore so záujmami nadácie alebo ostatných beneficientov. Výnimočne a len za účelom ochrany beneficienta je možné výkon tohto práva odoprieť.
1501
má názor:  

(3)  Právo na informácie prislúcha poslednému beneficientovi až po zrušení nadácie.
1502
1503
§ 121
1505
Právo na informácie pri nadácii s kontrolným orgánom
1507 Ak bol v nadačnej listine určený kontrolný orgán, má beneficient právo požadovať informácie iba o účele a organizácii nadácie a o svojich vlastných právach voči nadácii, ako aj požadovať právo na predloženie výročnej správy kontrolného orgánu. Právo na nahliadnutie do nadačnej listiny, štatútu a vnútorných predpisov nadácie tým nie je dotknuté.