www.NSOZ.sk
(zdroj)


142 všetci zomreli súčasne.
143
144
Vyhlásenie za mŕtveho
§ 16
(1)  Ak smrť človeka nemožno preukázať predpísanou prehliadkou mŕtveho tela, súd aj bez návrhu vyhlási za mŕtvu fyzickú osobu, ak sa jej smrť preukáže inak.
148 (2)  Za mŕtveho vyhlási súd aj človeka, ktorý je nezvestný viac ako tri roky, ak so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa stal nezvestným, možno usúdiť, že už nežije. V rozhodnutí sa určí deň, ktorý sa považuje za deň smrti.
151
má názor:  

(3)  Na človeka, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho, sa hľadí ako keby zomrel. Vyhlásením manžela za mŕtveho zaniká manželstvo dňom, ktorý sa považuje za deň jeho smrti
154
§ 17
Ak sa neskôr zistí, že človek vyhlásený za mŕtveho žije, na rozhodnutie o jeho vyhlásení za mŕtveho sa neprihliada, manželstvo sa mu však neobnovuje.
157
158
§ 18
160
Zmena označenia pohlavia