www.NSOZ.sk
(zdroj)


1527 (3)  Nadačné imanie je peňažné vyjadrenie nadačnej istiny nadácie zapísané do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 2000
1530eur. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 20000 eur a musí byť v tejto výške tvorená peňažnými vkladmi.
1532 (4)  Postavenie zakladateľa nezíska ten, kto po vzniku nadácie jej venuje majetok.
1533
1534
§ 124
1536
má názor:  

Použitie majetku nadácie
1538 (1)  Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie a jej majetku.
1540
1541
1542
1543 Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.
1545 (2)  Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na