www.NSOZ.sk
(zdroj)


1538 (1)  Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie a jej majetku.
1540
1541
1542
1543 Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.
1545 (2)  Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na
1546a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
1547
má názor:  

b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
1548c) prevádzku nadácie,
1549d) odmenu za výkon funkcie člena orgánu nadácie,
1550e) náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie podľa osobitného predpisu,
1551f) mzdové náklady,
1552g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
1553
1554
§ 125
1556
Účelové viazanie daru