www.NSOZ.sk
(zdroj)


1544 nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.
1545 (2)  Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na
1546a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
1547b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
1548c) prevádzku nadácie,
1549d) odmenu za výkon funkcie člena orgánu nadácie,
1550e) náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie podľa osobitného predpisu,
1551f) mzdové náklady,
1552g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
1553
má názor:  

1554
§ 125
1556
Účelové viazanie daru
1558 Ak darca poskytol nadácii dar na konkrétny účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.
1560
1561
§ 126