www.NSOZ.sk
(zdroj)


1549d) odmenu za výkon funkcie člena orgánu nadácie,
1550e) náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie podľa osobitného predpisu,
1551f) mzdové náklady,
1552g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
1553
1554
§ 125
1556
Účelové viazanie daru
1558
má názor:  

Ak darca poskytol nadácii dar na konkrétny účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.
1560
1561
§ 126
1563
Prospech z majetku nadácie
1565 (1)   Nadačné príspevky v prospech osôb určených ako beneficienti sa môžu poskytnúť, ak
1567 sa tým neohrozí uspokojenie nárokov veriteľov nadácie.