www.NSOZ.sk
(zdroj)


1558 Ak darca poskytol nadácii dar na konkrétny účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.
1560
1561
§ 126
1563
Prospech z majetku nadácie
1565 (1)   Nadačné príspevky v prospech osôb určených ako beneficienti sa môžu poskytnúť, ak
1567
má názor:  

sa tým neohrozí uspokojenie nárokov veriteľov nadácie.
1568 (2)   Nadácia nesmie poskytnúť nadačný príspevok osobám, ktoré sú členmi ich orgánov,
1570 ani osobám im blízkym, ibaže tak stanoví nadačná listina.
1571
1572
§ 127
1574
Vylúčenie práv veriteľov
1576 Zakladateľ môže v nadačnej listine rodinnej nadácie určiť, že veritelia beneficientov nesmú