www.NSOZ.sk
(zdroj)


148 (2)  Za mŕtveho vyhlási súd aj človeka, ktorý je nezvestný viac ako tri roky, ak so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa stal nezvestným, možno usúdiť, že už nežije. V rozhodnutí sa určí deň, ktorý sa považuje za deň smrti.
151 (3)  Na človeka, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho, sa hľadí ako keby zomrel. Vyhlásením manžela za mŕtveho zaniká manželstvo dňom, ktorý sa považuje za deň jeho smrti
154
§ 17
Ak sa neskôr zistí, že človek vyhlásený za mŕtveho žije, na rozhodnutie o jeho vyhlásení za mŕtveho sa neprihliada, manželstvo sa mu však neobnovuje.
157
má názor:  

158
§ 18
160
Zmena označenia pohlavia
162 (1)  Každá osoba, ktorá úspešne podstúpila chirurgický zákrok, na základe ktorého došlo k štrukturálnej zmene jej pohlavných orgánov so zámerom zmeniť jej druhotné pohlavné
165
166