www.NSOZ.sk
(zdroj)


1609c)   môžu byť vytvorené ďalšie orgány nadácie určené v štatúte alebo vnútorných predpisoch.
1611 (3) Ak si zakladateľ vyhradí, v nadačnej listiny sa uvedie aj výhrada o:
1612a) zmene nadačnej listiny zakladateľom, alebo orgánom nadácie
1613b) vylúčení práv veriteľov podľa § ... a
1614c) zmene právnej formy.
1615
1616
§ 129
1618
má názor:  

Štatút
1620 Zakladateľ môže prijať štatút, ktorý bližšie upravuje vnútornú štruktúru nadácie a podmienky poskytovania prospechu beneficientom, alebo si takúto možnosť vyhradiť do budúcna pre seba alebo pre správnu radu.
1623
1624
§ 130
1626
Vnútorné predpisy