www.NSOZ.sk
(zdroj)


1623
1624
§ 130
1626
Vnútorné predpisy
1628 Pre podrobnejšiu úpravu a za účelom vykonania nadačnej listiny či štatútu môže zakladateľ, správna rada alebo iný nadačný orgán vydať vnútorné predpisy, ak tak bolo vyhradené v nadačnej listine. Vnútorné predpisy prijaté zakladateľom majú prednosť pred vnútornými predpismi vydanými správnou radou alebo iným orgánom nadácie.
1632
má názor:  

1633
1634
1635
Zmeny nadačnej listiny a predpisov nadácie
§ 131
1638 Zmeny nadačnej listiny a ostatných predpisov nadácie zakladateľom
1640 (1)  Pred vznikom nadácie môže byť nadačná listina zakladateľom zmenená alebo odvolaná.
1641 Ak jeden z viacerých zakladateľov zomrel alebo zanikol, nemôže byť nadačná listina