www.NSOZ.sk
(zdroj)


1671 Zmena ostatného obsahu nadačnej listiny a ostatných predpisov
1673 Správna rada alebo iný orgán nadácia môže zmeniť obsah nadačnej listiny, štatútu ako aj vnútorných predpisov, ktorý sa nedotýka účelu nadácie, ak je to určené v nadačnej listine
1676
1677
1678 a v tam určenom rozsahu. Príslušný orgán môže nadačnú listinu zmeniť, ak je to vecne odôvodnené a zachová sa účel nadácie.
1680
má názor:  

1681 Zmeny nadačnej listiny a ostatných predpisov nadácie orgánom verejnej správy
§ 134
(1)  Nadačný kontrolný orgánu môže podať návrh na súd na určenie zmenu účelu nadácie, ktorá podlieha jeho dohľadu, ak sa účel stal účel nedosiahnuteľným, nedovoleným, ak by bol proti zdravému rozumu alebo sa pomery zmenili natoľko, že účel dostal úplne iný význam či účinok, takže sa nadácia odklonila od vôle zakladateľa a nadačná listina nepoverila orgán nadácie k zmene účelu. Zmena musí zodpovedať predpokladanej vôli zakladateľa
1689 (2)  Nadačný kontrolný orgán, ako aj každý, kto osvedčí právny záujem môže podať návrh