www.NSOZ.sk
(zdroj)


1693 predpisov nadácie a
1694b)   je to účelné k zachovaniu účelu nadácie, najmä k zabezpečeniu jej ďalšej existencie, alebo k zabezpečeniu jej majetku.
1696 (3)  Súd môže na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo v naliehavých prípadoch, najmä ak existuje vážne podozrenie z trestnej činnosti niektorého z orgánov nadácie, aj z podnetu iného štátneho orgánu alebo z vlastného podnetu zmeniť účel nadácie alebo iný obsah nadačnej listiny a iných predpisov nadácie, ktorá nepodlieha dozoru nadačného kontrolného orgánu.
1701
1702
má názor:  

Orgány nadácie
§ 135
1705
Orgány nadácie
1707 (1) Orgánmi nadácie sú
1708c)   správna rada,
1709d)  dozorná rada, alebo revízor ak sa nezriaďuje dozorná rada,
1710e)   iný orgán, ak to ustanoví nadačná listina.
1711 (2) Členovia orgánov nadácie musia byť bezúhonní. Za bezúhonného na účely tohto