www.NSOZ.sk
(zdroj)


1713
1714
1715
1716
§ 136
1718
Odvolanie člena orgánu súdom
1720 Súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj bez návrhu odvolá člena orgánu nadácie, ak tak určí nadačná listina alebo z dôležitého dôvodu, najmä:
1722
má názor:  

a)   ak závažne poruší povinnosti,
1723b)   pre neschopnosť riadneho plnenia úloh alebo
1724c)   ak bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
1726
1727
§ 137
1729
Správna rada
1731 (1)  Štatutárnym orgánom nadácie je správna rada.