www.NSOZ.sk
(zdroj)


1723b)   pre neschopnosť riadneho plnenia úloh alebo
1724c)   ak bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
1726
1727
§ 137
1729
Správna rada
1731 (1)  Štatutárnym orgánom nadácie je správna rada.
1732
má názor:  

(2)  Ak členovia správnej rady vykonávajú svoju funkciu bezplatne, môže byť v nadačnej listine vylúčená ich zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť, ibaže by sa tým poškodili veritelia nadácie.
1735
1736
§ 138
1738
Právomoc správnej rady
1740 (1)  Správna rada zabezpečuje vedenie nadácie a spravuje nadačný majetok v duchu vôle zakladateľa a v súlade s účelom nadácie.